ស្នេហា​បង​មាន​តែ​អូន​ម្នាក់ - សៀវភៅ

ស្នេហា​បង​មាន​តែ​អូន​ម្នាក់

ស្នេហា​បង​មាន​តែ​អូន​ម្នាក់


ចំណង​ស្នេហា​របស់​បុរស​ម្នាក់​ឈ្មោះ​វុទ្ធ ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ខេត្ត​ ដោយ​ការ​ណែនាំ​ពី​មីង​ខាង​ស្រី​ នាយ​ក៏​បាក់​ចិត្ត​ស្រលាញ់​នារី​ម្នាក់​ឈ្មោះ​សោភា​រៀន​ថ្នាក់​ទី​១២។ ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ​នាក់​ស្រលាញ់​គ្នា​ណាស់ តែ​ទោះបី​ខាង​ប្រុស​ចូល​ស្ដី​ច្រើន​ដង​យ៉ាង​ណា ក៏​ម្ដាយ​ខាង​ស្រី​នៅ​តែ​មិន​ព្រម​លើក​កូន​ឱ្យ។ ចុង​ក្រោយ​ ម្ដាយ​ខាង​ស្រី​និយាយ​ថា ​បើ​កំលោះ​វុទ្ធ​មាន​ការងារ​រដ្ឋ​ច្បាស់លាស់ ទើប​គាត់​ព្រម​លើក​កូន​ស្រី​ឱ្យ។ ដោយសារ​លក្ខខណ្ឌ​នេះ បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ខាង​ប្រុស​ប្រព្រឹត្ត​កំហុស​មួយ​ដ៏​ធំ ហើយ​ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ​ក៏​មាន​បញ្ហា​កើត​ឡើង​ហួស​ពី​ការ​ស្មាន។