មនុស្ស​ពីរ​នាក់​នៅ​ផ្ទះ​ជិត​គ្នា

មនុស្ស​ពីរ​នាក់​នៅ​ផ្ទះ​ជិត​គ្នា


រឿង​របស់​បុរស​ពីរ​នាក់​ ម្នាក់​ដាក់​អន្ទាក់​នៅ​គល់​ឈើ ម្នាក់​ទៀត​ដាក់​នៅ​ចុង​ឈើ។ អ្នក​នៅ​គង់​ឈើ​មិន​ជាប់​សត្វ បែរ​ជា​ទៅ​ជាប់​អ្នក​ដែល​ដាក់​អន្ទាក់​នៅ​ចុង​ឈើ​ទៅ​វិញ។ សុភា​ទន្សាយដឹង​រឿង ក៏​​បាន​ជួយ​រក​យុត្តិធម៌​ឱ្យ​បុរស​ដាក់​អន្ទាក់​នៅ​គល់​ឈើ​ឈ្នះ។